برنامه ریزی برای اسکوپ شامل فرآیند های مشخص کردن کاری که باید انجام گیرد، حوزه فعالیت هایی که باید پوشش داده شود و نیز خروجی هایی که باید تحویل شوند میباشد.

همچنین نحوه تعیین یا مشخص کردن تایید، کنترل و چگونگی شکست کار (در سطح بالا) نیز در برنامه ریزی اسکوپ پوشش داده خواهد شد.

برنامه ریزی اسکوپ در فناوری اطلاعات

 

همانطور که در گذشته نیز گفته شد (مقدمه ای بر مدیریت اسکوپ در فناوری اطلاعات)، اسکوپ را میتوان به عنوان مجموعه  تحویل دادنی ها در نظر گرفت.

برنامه ریزی برای اسکوپ باید در مراحل اولیه پروژه صورت گیرد و حتی برای بعضی از پروژه ها قبل از امضای قرارداد؛ زیرا اسکوپ کلی (سند اسکوپ) قسمتی از قرارداد اکثر پروژه ها، خصوصا پروژه های فناوری اطلاعات است.

به عبارت دیگر برنامه ریزی برای اسکوپ تا مرحله تایید باید قبل از امضا قرارداد صورت گیرد ولی برنامه ریزی کنترل و تغییرات اسکوپ میتواند به زمان بعد از امضا قرارداد موکول شود.

 

برنامه ریزی برای اسکوپ تا مرحله تایید معمولا در سازمان مشتری انجام میگیرد؛ و در بعضی از موارد نیز به صورت مشترک بین مشتری و مجری انجام میگیرد. در نتیجه مرحله برنامه ریزی اسکوپ در عمل به دو قسمت تقسیم میشوند:

 • فرآیند ها تا تایید اسکوپ ؛ معمولاً توسط سازمان مشتری و یا به صورت مشترک بین مجری و مشتری
 • فرآیندها مدیرت تغییرات و کنترل ؛ این بخش کار و تلاش را می طلبد و در حوزه مسئولیت سازمان مجری قرار میگیرد.

 

ورودی های برنامه ریزی اسکوپ در فناوری اطلاعات عبارتند از:

 • منشور پروژه ؛ برنامه ریزی برای اسکوپ زمانی میتواند شروع شود که مجوز شروع پروژه صادر شده و منشور پروژه تصویب شده باشد.
 • محدودیت ها ؛ برنامه ریزی اسکوپ باید با در نظر گرفتن محدودیت ها انجام گیرد تا پروژه با مشکلات اجرایی مواجه نشود.
 • پیش فرض ها
 • نیازها و اهداف

 

خروجی های مرحله برنامه ریزی عبارتند از:

 • زمان بندی برای تعریف و تایید اسکوپ
 • تعیین منابع لازم برای فعالیت های مربوط به اسکوپ
 • برنامه مدیریت اسکوپ

 

مورد پایانی از موارد خروجی های مرحله برنامه ریزی (برنامه مدیریت اسکوپ)، مهم ترین خروجی اصلی برنامه ریزی اسکوپ است که باید شامل موارد زیر باشد:

 • تعریف اسکوپ
 • تایید

مدیریت تغییرات و کنترل (باید شامل فرآیندهای تشخیص، تایید تغییرات اسکوپ و نیز چگونگی یکپارچه سازی تغییرات اسکوپ با فعالیت ها و برنامه های دیگر پروژه باشد.)