عکس پیش‌فرض نوشته

مدیریت استراتژیک یک فرآیند پویا با نگاه بلند مدت برای جهت دادن به اهداف، استراتژی ها و پیشبرد کسب و کار است که در ارتباط با پرسنل، مدیریت و هدایت، فناوری و فرآیندها می باشد.

ترکیب این موارد کمک به سزایی به جهت دادن به استراتژی سازمان و موفقیت در ارائه خدمات مورد نظر میکند.

در این مطلب به بررسی بحث های مقدماتی درمورد مدیریت استراتژیک می پردازیم.

مدیریت استراتژیک پروژه فناوری اطلاعات

 

مدیریت استراتژیک یک قابلیت مستمر است که شامل تعیین و مدیریت اهداف و استراتژی سازمان (در ابعاد مختلف از جمله بُعد کسب و کار) و گرفتن تصمیمات و بهینه سازی با توجه به تغییر در شرایط محیط کار میشود.

همچنین مدیریت استراتژیک را میتوان در رابطه با توسعه برنامه ریزی های طولانی مدت با در نظر گرفتن فاکتورهای بیرونی و درونی نیز در نظر گرفت که با دید هدفمند کردن فرآیند آینده نگری باید انجام گیرد.

 

بهترین شاخصه های مدیریت استراتژیک عبارتند از:

– تمرکز بیرونی

منظور عدم محدودیت به مرزهای سازمان و رویکرد برون گرا و یا خارج گرا از محدوده سازمان، با هدف درک صحیح از تهدیدها و نیز استفاده بهینه از فاکتورها و فرصت های بیرونی است.

 

– تفکر رو به جلو در پروژه

علاوه بر در نظر گرفتن شرایط موجود، وضعیت و شرایط آینده از اهمیت خاصی برخوردار است و به طور کلی نگاه به آینده از اصول پایه مدیریت استراتژیک است.

 

– پایه قرار دادن کارآیی

منظور اندازه گیری مستمر کارآیی سازمان و چگونگی کارکرد برنامه ها و گرفتن بازخوردهای لازم برای اجرای بهینه برنامه استراتژیک است.

 

به عبارت ساده تر، مدیریت استراتژیک را میتوان به عنوان یک سری فعالیت مستمر برای تعیین خط مشی و جهت دهی به استراتژیک سازمان و کمک به تصمیم گیری های کوتاه مدت و بلند مدت برای مقابله با چالش های مختلف و نیز تغییرات در حوزه کسب و کار در نظر گرفت.

این امر میتواند کمک به سزایی در هدایت پرسنل مدیریتی سازمان در راستای بالا بردن درک از شرایط آینده و توسعه فرآیندها و برنامه ها برای رسیدن به شرایط مطلوب را داشته باشد.

 

مدیریت استراتژیک در صنعت فناوری اطلاعات مورد توجه خاصی قرار گرفته و به تدریج بر اهمیت آن افزوده شده است.

به عنوان مثال، مدیریت استراتژیک، فاکتور کلیدی در موارد زیر در نظر گرفته میشود:

1- برنامه ریزی دراز مدت کسب و کار و به کارگیری فناوری اطلاعات برای بالا بردن کارآیی سازمانی و تداوم توسعه

این مورد را میتوان به عوان یک فاکتور کلیدی،خصوصاً با توجه به رشد سریع فناوری اطلاعات و اولویت به کارگیری فناوری اطلاعات در سطوح مختلف سازمان ها، در نظر گرفت.

 

2- مدیریت شرایط و پروژه های پیچیده

منظور از این مورد، استفاده از مدیریت استراتژیک در راستای مدیریت بهتر پروژه ها و در جهت دهی به پروژه های مرتبط با فناوری اطلاعات در راستای توسعه و اهداف کلان است.