عکس پیش‌فرض نوشته

مدیریت کیفیت در حوزه و زمینه پروژه به فرآیندهایی اشاره دارد که برای تضمین و رسیدن به کیفیت مطلوب در محصول نهایی و نیز رعایت موازین و استانداردهای کیفیت در طول مرحله اجرای پروژه انجام میگیرند.

مدیریت کیفیت در فناوری اطلاعات

 

کیفیت به عنوان یک مورد کلیدی و بنیادی در تمامی صنایع در نظر گرفته شده و از زوایای مختلف در سازمان ها و پروژه ها اعمال میشود.

در بسیاری از پروژه ها، به خصوص پروژه های فناوری اطلاعات، کیفیت به عنوان یک فرآیند مستقل در نظر گرفته شده که توسط مسئول کیفی و یا تیم کیفیت مدیریت میگردد.

 

یکی از اشتباهات معمول، محدود دانستن فرآیند مدیریت کیفیت به تضمین کیفیت محصول نهایی و یا خروجی های پروژه است.

ولی مدیریت کیفیت بسیار فراتر از صرفاً کیفیت محصول نهایی بوده و به عنوان یک فعالیت مستمر در طول اجرای پروژه جوانب مختلف را از زاویه کیفیت مورد نظارت و رصد قرار میدهد تا از تضمین کیفیت پروژه اطمینان حاصل کند.

به عبارت دیگر مدیریت کیفیت زوایای متفاوتی دارد و از مراحل اولیه پروژه شروع و تا پایان پروژه و حتی در بعضی از موارد، برای مدت محدودی بعد از آن نیز ادامه می یابد.

 

کیفیت را میتوان از زوایای مختلف در نظر گرفت که بستگی زیادی به نوع پروژه، نیازمندی ها و معیارهای کیفی و میزان توجه به کیفیت در یک پروژه خاص دارد.

برای مثال پروژه ای که برای یک بانک انجام میگیرد باید استانداردها و معیارهای کیفی را از زاویه امنیت مورد توجه قرار دهند؛ در حالی که پروژه هایی که برای سرویس دهی به مشتریان با تعداد زیاد انجام میگیرند باید معیارهای کیفی کارآیی (Performance) را بیشتر مد نظر قرار دهند.

همچنین میزان توجه و تخصیص منابع به کیفیت (سطح کیفیت) در پروژه ها وابستگی زیادی به نوع پروژه و نیاز مشتری دارد.

هرچند باید توجه داشت که بالا بردن سطح توجه و منابع در رابطه با کیفیت، لزوماً در تمامی موارد مناسب نبوده و حتی در مواردی ممکن است منجر به بالا رفتن سربارها (با منابع محدود) گشته و منفعت مورد نظر را برای سازمان به همراه نداشته باشد.

 

مدیریت کیفیت به صورت مرحله ای با اجرای فرآیندهای مشخص در طول پروژه اجرا میگردد. (فرآیندهای کیفی با توجه به نیاز پروژه خاص انجام میگیرند.)

مراحل اصلی فرآیند مدیریت کیفیت عبارتند از:

> تعیین نیازها و معیارهای کیفی

مشخص کردن نیازها و معیارهای کیفی اولین مرحله در فرآیند کنترل کیفیت است.

این معیارها به فاکتورهای زیادی بستگی دارند که چند نمونه از آنها در ذیل مشخص شده است:

– نیازهای کلی پروژه

– نیاز خاص مشتری

– نوع پروژه

– روش و شیوه مدیر پروژه

– استاندارهای سازمانی

 

> برنامه ریزی کیفیت

برنامه ریزی برای اجراو پیاه سازی مدیریت کیفیت که شامل روش کار، فرآیندها و موارد دیگر می باشد.

این برنامه ریزی باید به صورتی انجام شود که :

– تمامی نیازها با معیارهای کیفی پوشش داده شوند.

– از استانداردهای مشخص شده استفاده شود.

– تمامی فعالیت های مدیریت کیفیت مثل کنترل، بازبینی، ممیزی و … را پوشش دهد.

 

> تضمین و اجرا

اجرای فرآیندها و فعالیت های مختلف برنامه ریزی شده برای تضمین کیفیت و اعمال کیفیت مطلوب

 

> کنترل کیفیت

مدیریت و اجرای فعالیت های اصلاحی برای اطمینان از اعمال کیفیت مطلوب و مورد نظر.

فرآیند کنترل کیفیت روی کلیه فعالیت ها در تمامی مراحل اعمال میشود.