عکس پیش‌فرض نوشته

فعالیت های زیادی در طول مدت اجرا پروژه در جریان میباشد که از مراحل آغازین پروژه شروع و تا انتهای پروژه ادامه میباید.

این فعالیت ها در تیم ها و گروه های مختلف پروژه و توسط منابع انسانی به انجام میرسند.

مدیریت یکپارچگی در فناوری اطلاعات

 

یکپارچه سازی فعالیت های پروژه (به خصوص فعالیت های مدیریتی) که توسط پرسنل به انجام میرسد در بالا بردن کارایی پروژه نقش عمده ای بازی میکند.

در اینجا به بررسی مدیریت یکپارچگی که در سطوح بالا برای تمام پروژه ها لازم است، می پردازیم.

 

مدیریت یکپارچگی را میتوان به عنوان فرآیندها و فعالیت هایی در نظر گرفت که برای اطمینان از عملکرد گروه ها، تیم ها و پرسنل مختلف پروژه، به صورت هماهنگ و یکپارچه انجام میگیرد.

عدم داشتن هماهنگی میان اجزای مختلف پروژه، تیم ها و مدیریت در پست های مختلف، میتوانند تاثیرات غیر قابل پیش بینی و نامطلوبی را برای پروژه در بر داشته باشند.

همچنین میتوانند هزینه های سربار اضافه را به پروژه تحمیل کنند و به دوباره کاری و یا عدم انجام بعضی از فعالیت ها و در بدترین شرایط به شکست پروژه منجر شود.

 

مدیریت یکپارچه، تمرکز خاصی روی تبادلات و ارتباطات بین پرسنل و تیم های مختلف پروژه دارد.

موارد اصلی که باید در مدیریت یکپارچه مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

– انجام تمامی کارها؛ گنجاندن تمام کارهای پروژه در برنامه ریزی ها بدون از قلم انداختن فعالیت ها، که این کار احتیاج به انجام هماهنگی ها ور سطوح بالا دارد.

– هیچ فعالیتی بیش از یک بار انجام نگیرد.

دوباره کاری ها یک چالش بزرگ هستند. هماهنگی برای به حداقل رساندن و حتی حذف دوباره کاری ها ضروری است.

پتانسیل دوباره کاری ها در پروژه های بزرگ و در مواقعی که ارتباطات و هماهنگی ها ضعیف باشد، افزایش میابد.

– تمام کارها در راستای رسیدن به دهداف و برآوردن نیازهای پروژه انجام گیرد و کارهای جانبی و اضافی به حداقل برسد.

 

همانطور که میدانید، مراحل پروژه ها به چهار دسته اصلی تقسیم میشوند و ایجاد یکپارچگی و هماهنگی برای تمام این مراحل لازم است.

– مرحله آغازین؛ به دلیل عدم شروع رسمی پروژه، در این مرحله، فعالیت های هماهنگی و یکپارچگی نسبتاً کمتری لازم است.

مرحله برنامه ریزی؛ در این مرحله برنامه ریزی های مختلف برای حوزههای مختلف پروژه انجام میگیرد.

این برنامه ریزی ها بعضاً توسط پرسنل و حتی تیم های مختلف انجام میشوند.

هر برنامه باید با اطلاع از سایر برنامه ها، توسعه یافته و هماهنگی ویکپارچگی در برنامه ریزی برای کم کردن پتانسیل مشکلات ضروری است.

مرحله اجرایی؛ در این مرحله پروژه طبق برنامه ها اجرا میگردد. نیاز به فعالیت های یکپارچگی و هماهنگی در این مرحله بسیار بیشتر میباشد.

مرحله بستن پروژه؛ در این مرحله فعالیت ها و کارهای تنگاتنگی میان مشتری و مجری صورت میگیرد. یکپارچگی در فعالیت های مجری در تکمیل به موقع پروژه لازم میباشد.

 

علاوه بر مراحل بالا (عمدتاً مراحل برنامه ریزی و اجرا)، مدیریت یکپارچگی در تغییرات نیز از موارد مهم در فرآیند یکپارچگی است.

در حقیقت، تغییرات در پروژه های فناوری اطلاعات بسیار دور از انتظار نیست و در نتیجه یکپارچگی در اعمال تغییرات کاملاً ضروری است.