عکس پیش‌فرض نوشته

کنترل تغییرات اسکوپ از مهم ترین قسمت های مدیریت اسکوپ است.

اگرچه اسکوپ در اوایل پروژه تعریف میشود ولی برای بسیاری از پروژه های فناوری اطلاعات، تعریف اولیه بنا به شرایطی دچارتغییرات میشود.

کنترل تغییرات اسکوپ در فناوری اطلاعات

 

اسکوپ را میتوان به عنوان قلب پروژه در نظر گرفت، هر گونه تغییری هر چند کوچک در اسکوپ میتواند به تغییرات وسع و عمده ای در سایر برنامه ریزی های پروژه منجر شود.

تغییرات اسکوپ برای پروژه های فناوری اطلاعات امر دور از انتظاری نیست، خصوصاً به دلیل شرایط ناپایدار و غیر قابل پیش بینی حاکم بر انجام بسیاری از پروژه ها.

البته تغییرات در اسکوپ به خودی خود امر نامطلوبی نیست، فقط زمانی خطرناک است که این تغییرات بدون کنترل انجام گیرد.

 

تغییرات اسکوپ باید به صورت کنترل شده و با انجام تغییرات لازم در برنامه ریزی های دیگر پروژه انجام گیرد.

همچنین یکپارچه سازی این تغییرات با سایر فعالیت های پروژه نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.

فعالیت های اصلی مدیریت تغییرات اسکوپ را میتوان در موارد زیر گنجاند:

1- تاثیرگذاری بر فاکتورهایی که منجر به تغییرات اسکوپ میشود.

– تاثیرگذاری همیشه به معنای جلوگیری نیست، اگرچه از تغییرات غیرضروری در اسکوپ باید جلوگیری شود، زیرا هر تغییری (حتی کوچک) در اسکوپ میتواند تاثیرات قابل توجهی در سایر فعالیت های پروژه ایجاد کند که ممکن است منجر به تحمیل هزینه های گزافی به پروژه شود.

 

2- تشخیص اینکه تغییرات اسکوپ اتفاق افتاده است یا خیر

– هر تغییری لزوماً تغییر اسکوپ نیست.

تشخیص اینکه یک تغییر و یا تقاضا برای تغییر، منجر به تغییر اسکوپ میشود، بسیار مهم است.

تمام فعالیت های کنترل تغییر اسکوپ زمانی باید اجرا شود که تایید تغییر در اسکوپ به تایید رسیده باشد.

– فرآیند تغییر دادن اسکوپ باید دقیقاً مشخص شده باشد و همچنین تمامی افرادی که از اختیارات لازم برای تایید تغییرات اسکوپ برخوردارند تعیین شده باشند.

 

3- مدیریت تغییرات اسکوپ

– دامنه مدیریت تغییرات اسکوپ بسیار وسیع بوده و در نتیجه باید به صورت دقیق برنامه ریزی شوند. روند انجام آن، شامل موارد زیر است.

1) مطالعه و بررسی درخواست و یا پتانسیل تغییرات

2) آماده سازی یک پیشنهاد برای مشتری شامل شامل چگونگی انجام تغییرات و نیز هزینه ها و زمان اضافی برای اعمال تغییرات، که میتواند فرآیند پاسخگویی به درخواست مشتری برای تغییر (در زمانی که تغییر از جانب مشتری درخواست میگردد.) باشد.

3) بررسی تغییرات احتمالی در سایر برنامه های پروژه

4) انجام و پیاده سازی تغییرات

5) اطلاع رسانی راجع به تغییرات

6) یکپارچه سازی و اعمال تغییرات در فعالیت های پروژه

 

ورودی های اصلی کنترل و مدیریت تغییرات اسکوپ عبارتند از:

1- مستندات اسکوپ (سند اسکوپ و شکست کار)

2- تقاضای تغییر

– این مهم ترین ورودی بوده که عامل ایجاد تغییر نیز در نظر گرفته میشود.

تقاضای تغییر برای پروژه های فناوری الاعات بسیار معمول است؛ به خصوص برای پروژه هایی که اطلاعات محدودی در زمان برنامه ریزی دارند و یا مشتریانی که نیاز خود را دققاً نمی دانند.

– تقاضای تغییر، معمولاً توسط مشتری انجام میگیرد (زمانی که اهداف و نیازهای مشتری تغییر میکند.)؛ در مواردی نیز ممکن است توسط تیم پروژه پیشنهاد گردد.

– مدیریت تغییرات باید به دقت مرور شده و تصمیم نهایی و لازم گرفته شود.

3- برنامه مدیریت اسکوپ

این برنامه باید قبلاً آماده و مورد اجرا قرار گرفته شده باشد.

4- محدودیت ها

محدودیت ها از این جهت مهم هستند که بعضی از تغییرات، خارج از توانایی تیم پروژه است.

5- ریسک های پروژه و تغییر

هر تغییری ریسک های مربوط به خود را دارد. البته اعمال نکردن تغییرات (هنگامی که لازم باشد) نیز به ریسک هایی منجر خواهد شد.

6- روند پیشرفت پروژه

روند پیشرفت پروژه، به خصوص زمانی که پروژه طبق برنامه پیش نرود، میتواند عاملی برای ایجاد تغییر در اسکوپ باشد.

 

مهم ترین خروجی های کنترل تغییرات اسکوپ عبارتند از:

1- مستند کنترل تغییرات اسکوپ

این مستند، کراها و فعالیت های لازم برای ایجاد تغییرات و یکپارچه کردن تغییرات با فعالیت های دیگرو پروژه را مشخص میکند. این مستند شامل موارد زیر است:

– فرآیند تایید برای نهایی سازی تغییرات اسکوپ

– مشخص کردن جزئیات نحوه تغییر

– فرآیندهای چگونگی ایجاد تغییرات

– ایجاد تغییرات لازم در سایر برنامه های پروژه

– یکپارچه سازی تغییرات با فعالیت های پروژه

2-  پیاه سازی تغییرات اسکوپ

3- کارهای اصلاحی لازم