عکس پیش‌فرض نوشته

ریسک ها قسمتی از پروژه های فناوری اطلاعات هساند و نوع و شدت آنها متفاوت بوده و وابستگی زیادی به نوع و شرایط پروژه دارد.

ریسک ها معمولاً در مراحل اولیه پروژه شناسایی شده و برنامه هایی برای مقابله با آنها توسعه می یابند.

کنترل ریسک پروژه فناوری اطلاعات

 

البته این فرآیند باید به طور مستمر در خلال اجرای پروژه نیز تکرار شود؛ زیرا پتانسیل تشخیص و نیز به وجود آمدت ریسک های جدید در طول اجرای پروژه بسیار بالا است.

در گذشته در مورد ریسک پروژه فناوری اطلاعات مطالب زیادی بر روی سایت قرار گرفته است و در این مطلب قصد داریم تا در مورد کنترل ریسک پروژه بحث کنیم.

 

فرآیند کنترل ریسک برای اطمینان از انجام فعالیت مدیریت ریسک از کلیه زوایا و ابعاد و نیز کنترل ریسک ها با انجا فعالیت های جلوگیری، مقابله و جذب صورت میگیرد.

به خصوص زمانی که شرایط انجام پروژه با ریسک های زیادی همراه است، کنترل درست و مناسب ریسک ها، تاثیرات زیادی در موفقیت پروژه دارد.

 

تکنیک ها و روش ها برای کنترل ریسک پروژه عبارتند از:

– مانیتور کردن اجرای برنامه ریسک

برای اطمینان از اینکه برنامه های ریسک به درستی و به صورت کامل اجرا میگردند.

 

– مانیتور کردن درستی پیشفرض ها (با پیشرفت پروژه)

با پیشرفت پروژه و در برخی موارد تغییر شرایط، پیشفرض ها ممکن است دیگر صحت نداشته باشند.

با توجه به اینکه برنامه های مقابله با ریسک معمولاً با اتکا به بعضی پیشفرض ها توسعه می یابند، عدم صحت پیشفرض ها میتواند برنامه های مقابله با ریسک را غیر عملیاتی گرداند.

 

– مانیتور کردن تاثیرگذاری برنامه مقابله با ریسک

برنامه مقابله با ریک همیشه نتایج مورد انتظار را به بار نمی آورند. در نتیجه مانیتور و نظارت بر اجرا، برای اطمینان از تاثیرگذاری مطلوب ضروری است.

 

– مانیتور کردن تغییر اولویت ریسک ها

با تغییر اولویت ها، برنامه های مقابله نیز باید به روزرسانی گردند.

 

– چک آماده بودن

انجام چک آمادگی برای اطمینان از اینکه پروژه برای مقابله با ریسک ها از آمادگی لازم برخوردار است یا خیر.

 

– مرور ریسک ها به صورت مستمر

مرور ریسک ها برای چک کردن تغییرات در اولویت ها و انجام کارهای اصلاحی در صورت لزوم

 

همچنین کنترل ریسک ها ممکن است نیاز به انتخاب برنامه های جایگزین، برنامه ریزی مجدد، انجام فعالیت های اصلاحی بعد از اجرای برنامه مقابله و سایر موارد مشابه نیز گردد.

 

همانطور که مشاهده میکنید بحث ریسک پروژه فناوری اطلاعات یک بحث مهم در اجرای پروژه های فناوری اطلاعات می باشد.

شما میتوانید دیگر مباحث مربوط به ریسک پروژه فناوری اطلاعات را از طریق لینک روبرو مشاهده نمایید: تمام مطالب فناوری اطلاعات