عکس پیش‌فرض نوشته

ریسک ها قسمتی از هر پروژه و یا سازمان هستند و یکی از عمده ترین دلایل شکست پروژه ها و یا در خطر گرفتن یک سازماندر نظر گرفته میشوند.

داشتن برنامه مدیریت ریسک و نیز اجرای این فرآیند از ضروریات سازمان ها می باشد.

ریسک مدیریت نیروی انسانی در پروژه فناوری اطلاعات

 

در گذشته در مورد مدیریت ریسک بحث هایی انجام گرفت؛ در این مطلب مهم ترین ریسک هایی که در رابطه با نیروهای انسانی وجود دارند مورد بحث قرار خواهند گرفت.

 

مهم ترین ریسک های نیروهای انسانی در پروژه فناوری اطاعات عبارتند از:

1- رفتن افراد کلیدی سازمان

این مورد (که در مطلب ریسک های معمول پروژه فناوری اطلاعات اشاره مختصری به آن شد.) یکی از مهم ترین ریسک های مرتبط با نیروهای انسانی بوده و تاثیرات مهم آن عبارتند از:

– سربار هزینه و زمان جایگزینی نیروهای انسانی

– از دست رفتن دانش مربوطه

– درج اطلاعات (داخلی و بعضاً محرمانه) به بیرون از سازمان؛ که در صورت رسیدن این اطلاعات به رقبا، مشکلات زیادی برای سازمان ایجاد خواهد شد.

 

2- استخدام افراد بدون مهارت و توانایی لازم

پتانسیل وقوع این ریسک زمانی بیشتر میشود که برنامه ریزی و نظارت کافی روی برنامه استخدام سازمان صورت نمیگیرد.

تاثیرات اصلی این ریسک عبارتند از:

– سربارهای آموزشی (هزینه و زمان)

– هزینه جایگزینی نیروهای کم مهارت

 

3- رفتار ناعادلانه

این گونه رفتارها میتواند از جانب مدیران بی مسئولیت و یا ناآگاه انجام گیرند.

تاثیرات مهم آن عبارتند از:

– پایین آمدن روحیه کارکنان

– پایین آمدن کارآیی

– رفتن نیروهای کلیدی از سازمان

 

4- سوء استفاده مالی

منظور سوء استفاده پرسنل از منابع مالی سازمان و یا حتی مشتری است؛ تاثیرات احتمالی آن عبارتند از:

– مشکلات و هزینه های قانونی برای مقابله با پرسنل خاطی و یا شکایاتی که از سازمان در این رابطه خواهد شد.

– مشکلات مالی این گونه سوء استفاده ها

 

5- کنترل ناکافی روی نیروهای انسانی

نیروهای انسانی باید از جهات و زاویه های مختلف کنترل شوند.

این کار باید به طور مداوم انجام گیرد تا از اجرای درست فرآیندها و آیین نامه های نیروهای انسانی اطمینان حاصل شود.

تاثیرات عدم کنترل نیروی انسانی عبارتند از:

– پتانسیل زیاد شدن زمان های پرت نیروهای انسانی

– عدم تناسب و عدالت در میران کار واگذار شده به افراد

– تاثیرات منفی در روحیه کارکنان

– تاخیر در واگذاری کار به نیروهای انسانی و تحویل گرفتن از آنها

 

6- مزایای ناعادلانه

سازمان ها باید یک سیستم عادلانه مدیریت مزایا داشته باشند. عدم داشتن چنین سیستمی میتواند منجر به موارد زیر شود:

– تضعیف روحیه نیروهای انساین

– رفتن نیروهای انسانی از سازمان

– پایین آمدن روحیه

 

7- کوچک شدن سازمان

در برخی شرایط (رکود اقتصادی، مشکلات مالی و یا کسادی بازار)، سازمان ها نیاز به کم کردن نیروهای انسانی دارند.

اثرات چنین تصمیماتی عبارتند از:

– کاهش روحیه پرسنل سازمان که میتواند در عمل به رفتن پرسنل کلیدی از سازمان منجر شود.

– حس عدم اعتماد و ناامنی برای سایر نیروهای انسانی