عکس پیش‌فرض نوشته

ریسک ها قسمتی از تمامی پروژه ها، خصوصاً پروژه های فناوری اطلاعات (با توجه به عدم ثبات و غیر قابل پیش بینی بودن شرایط) هستند.

ریسک ها با توجه به شرایط و محیط اجرایی پروژه متفاوت می باشند؛ اگرچه یکسری از ریسک های کلی برای تمام پروژه های فناوری اطلاعات وجود دارند.

ریسک های معمول پروژه فناوری اطلاعات

 

تعدادی از این ریسک های کلی که به نوعی گریبان گیر اکثر پروژه ها هستند عبارتند از:

1- عدم امکان رسیدن به زمان بندی

این مورد یکی از ریسک های بسیار متداول و شناخته شده می باشد که عمدتاً به دلیل ناشناخته بودن شرایط در بعضی از پروژه ها واقع میشود.

مدیریت ریسک در این رابطه شامل موارد زیر می باشد.

– تجزیه و تحلیل اثرات منفی تأخیرات

– چگونگی جلوگیری از تأخیرات

– چگونگی کم کردن اثرات منفی تأخیرات در صورت وقوع

 

2- رد یا عدم قبول خروجی ها از جانب مشتری

2.1- عدم ارتباط صحیح (بین مشتری و مجری)، انتظارات نابجا و ناآگاهی مشتری از جلمه دلایل عدم قبول خروجی های پروژه از جانب مشتری هستند.

2.2- برنامه ریزی برای این نوع ریسک ها بیشتر روی جلوگیری تمرکز دارد، به عبارت دیگر جلوگیری از به وقوع پیوستن آن …

بهترین فعالیت جلوگیری را میتوان ارتباطات مؤثر بین تیم پروژه و مشتری دانست.

البته تعریف درست خروجی ها، گستره و معیارهای پذیرش را نیز میتوان از جمله این فعالیت ها به حساب آورد.

 

3- تغییر در مدیریت مشتری

برای این گونه ریسک ها، تیم پروژه نمیتواند کار خاصی را برای جلویگری انجام دهد و برنامه ریزی باید روی مدیریت و کم کردن اثرات تمرکز کند.

اگرچه داشتن یک قرارداد صریح و مدون نیز میتواند به این امر کمک کند؛ به این معنا که پروژه به نظرات مدیران کمتر وابسته باشد.

 

4- رکود بازار و مشکلات اقتصادی

مانند مورد سوم از این ریسک نیز نمیتوان جلوگیری کرد و باید تمرکز روی آماده بودن برای مدیریت، در صورت وقوع باشد.

 

5- تأخیر عامل سوم در ارائه خروجی های مربوطه

این نوع ریسک ها نیاز به فعالیت های جلوگیری و همچنین مدیریت در صورت وقوع دارد.

گنجاندن پنالتی های قابل توجه برای تأخیر، داشتن زمان بندی های عملیاتی و داشتن برنامه های جایگزین و اضطراری را میتوان به عنوان فعاللیت های عمده مدیریت ریسک در این مرحله نام برد.

 

6- مشتری آمادگی لازم را برای سیستم تحت توسعه نداشته باشد.

6.1- عدم آمادگی مشتری در تحویل گیری و پیاده سازی از مشکلات متداول بوده ولی در اکثر موارد تمرکز زیادی از جانب مجریان در این رابطه صورت نمی گیرد.

اگرچه در اینگونه موارد جریمه ای برای تأخیر متوجه مجری نمیگردد ولی مشکلات عمده دیگری را میتوانند به وجود بیاورند؛ نظیر:

– تأخیر در پرداخت نهایی به مجری

– قفل شدن نیروها در یک پروژه خاص، با سربارهای مالی مربوطه

– احتمال وقوع اختلافات

 

6.2- برای اینگونه ریسک ها، باید تمرکز روی فعالیت های جلوگیری باشد.

مشخص کردن و ارتباط پیش فرض ها و انتظارات و کارهایی که باید توسط مشتری انجام گیرد از روش جلوگیری است.

 

7- هزینه کردن بیش از برنامه و مشکلات مالی مربوطه

تمرکز باید روی جلوگیری با برنامه ریزی درست و نیز اجرای با دقت مدیریت هزینه در پروژه باشد.

 

8- خارج شدن افراد کلیدی از پروژه

برای هر پروژه خطر رفتن افراد کلیدی از پروژه وجود دارد.

این افراد نه تنها اطلاعات ارزشمندی را با خود می برند، بلکه میتوانند مشکلات عمده را برای سازمان مشتری ایجاد کنند.

سیاست جلوگیری از رفتن پرسنل کلیدی و نیز تبادل اطلاعات به صورتی که اطلاعات کلیدی فقط در اختیار افراد محدود نباشد، از روش های مقابله با این ریسک است.