عکس پیش‌فرض نوشته

اسکوپ را میتوان به عنوان مجموعه تحویل دادنی ها در نظر گرفت.

همچنین اسکوپ اشاره به کلیه کارهایی دارد که برای ارائه خروجی ها و رسیدن به اهداف پروژه ضروری در نظر گرفته میشود.

مدیریت اسکوپ در فناوری اطلاعات

به عبارت دیگر اسکوپ را میتوان به عنوان تعریفی از فرآیندهایی که برای مشخص کردن خروجی های پروژه (و فقط خروجی های مورد نظر) انجام میگیرند در نظر گرفت.

مدیریت اسکوپ در درجه اول، تمرکز روی تعریف کارهایی دارد که باید در حوزه فعالیت های پروژه باشند؛ در ضمن کارهایی را که نباید در فعالیت های پروژه گنجانده شوند مشخص میکند.

تعریف فعالیت ها و کارهایی که در اسکوپ پروژه نمی گنجند از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا منابع و زمان پروژه ها محدود بوده و قاعدتاً نباید وقت را بیهوده برای کارهایی که در اسکوپ پروژه قرار ندارند، تلف کرد.

 

همچنین به منظور کنترل توقعات مشتری، تعریف مواردی که در حوزه کار پروژه نیست ولی ممکن است اشتباهاً در حوزه کار فرض شود نیز باید دقیقاً مشخص گردند.

منظور از کارهایی که ممکن است اشتباهاً در حوزه کار فرض شوند، کارهایی است که به علت شباهت به نیازهای پروژه ممکن است به طور اشتباه، در حوزه فعالیت ها فرض شوند. اصطلاحاً به کارهایی که در حوزه کار پروژه نمی گنجند، Out of Scope گفته میشود.

 

اسکوپ را میتوان به عنوان قلب پروژه در نظر گرفت؛ به دلیل اینکه تمام فعالیت های دیگر پروژه بر حسب اسکوپ تعیین و اجرا میگردند. به عنوان مثال میتوان از زمانبندی، بودجه یا هزینه، کیفیت، ریسک و … نام برد که همگی به اسکوپ پروژه وابسته میباشند.

مهم تر از تعریف اسکوپ، مدیریت آن (مخصوصاً در زمان تغییرات) می باشد که در طول اجرای پروژه باید اعمال شود.

پروژه های فناوری اطلاعات پتانسیل بیشتری برای تغییرات اسکوپ در طول اجرای پروژه دارند، در نتیجه مدیریت تغییرات باید با دقت بیشتری انجام گیرد.

 

برای بسیاری از پروژه های فناوری اطلاعات، تغییرات اسکوپ به نوعی اجتناب ناپذیر بوده و به عنوان یک ضرورت برای موفقیت پروژه در نظر گرفته میشود.

به طور کلی تغییرات اسکوپ نباید در تمام موارد به عنوان یک عامل منفی در نظر گرفته شود؛ بلکه زمانی خطرناک میباشند که تغییرات در اسکوپ به صورت غیر کنترل شده انجام گیرد، حتی تغییرات کوچک.

در طول انجام پروژه، مدیریت اسکوپ باید از انجام هر تغییری به صورت کنترل شده (ارزیابی کافی و داشتن فرآیند تأیید) اطمینان حاصل کند. همچنین به علت مرکزیت اسکوپ، تغییرات لازم در سایر برنامه های پروژه نیز در مواقع لزوم اعمال گردند.