سبز دانش، فراتر از امروز

دوره دست‌گرمی با پایتون منتشر شد!

تمرینِ مهارتِ حل مسئله با تخفیف ویژه