عکس پیش‌فرض نوشته

تجزیه و تحلیل ریسک های پروژه بعد از فرآیند تشخیص ریسک انجام میگیرد و برای آماده سازی برنامه مقابله با ریسک بسیار ضروری است.

این مرحله شامل فعالیت هایی از قبیل بررسی تاثیرات و احتمال وقوع ریسک ها است که برای اولویت بندی ریسک ها بسیار ضروری است.

تجزیه و تحلیل ریسک پروژه

 

به عبارت دیگر تجزیه و تحلیل ریسک های پروژه برای تعیین اهمیت ریسک ها و نیز میزان منابع و کاری که برای ریسک های مختلف لازم است، باید انجام شود.

همچنین زمان وقوع ریسک (به توجه به زمان بندی کلی پروژه) و نیز در تخصیص منابع برای ریسک ها مهم بوده و باید مد نظر قرار گیرد، خصوصاً برای تعیین اولویت زمانی رسیدگی به ریسک لازم است.

 

منابع پروژه ها محدود بوده و برای تخصیص درست و متناسب و نیز استفاده بهینه از منابع مختلف پروژه، تجزیه و تحلیل و بررسی ریسک ها از زوایای مختلف امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

 

از زاویه بسیار کلی، تجزیه و تحلیل ریسک پروژه برای روشن شدن موارد زیر ضروری در نظر گرفته میشود:

1- احتمال وقوع ریسک پروژه

تعیین احتمال وقوع ریسک در طور پروژه بسیار مهم است؛ زیرا ممکن است ریسک های زیادی تشخیص داده شوند و تعیین احتمال وقوع ضروری است تا در مشخص کردن میزان منابع و زمانی که باید برای ریسک ها صرف شود، به مدیر پروژه کمک کند.

 

2- زمان احتمالی وقوع ریسک پروژه

تخمینی از زمان احتمالی وقوع ریسک، جهت تعیین اولویت رسیدگی و برنامه ریزی برای مقابله با ریسک به صورت تاثیرگذار است.

 

3- تاثیرات وقوع ریسک پروژه

منظور بررسی تاثیرات از زوایای مختلف روی مواردی از قبیل اهداف، زمان، هزینه و اسکوپ پروژه است.

مشخص کردن تاثیرات، یک عامل تعیین کننده در دسته های ریسک و در نتیجه تعیین حوزه های مختلف پروژه که ممکن است از جانب ریسک مورد تهدید قرار گیرند، می باشد.

 

تاثیرات ریسک پروژه از دو دید مهم مورد ارزیابی قرار میگیرند که عبارتند از:

– ارزیابی ضرورت و فوریت

مسلماً ریسک هایی که در زمان های نسبتاً زودتری اتفاق می افتند، باید با فوریت بیشتری مورد بررسی قرار گیرند.

البته زمان وقوع ریسک وابستگی زیادی به زمان بندی پروژه دارد.

 

– ارزیابی مالی

می بایست هزینه ریسک ها در صورت وقوع و نیز تخمین هزینه مقابله با ریسک پروژه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند.

 

با در نظر گرفتن نتایج ارزیابی ها، اولویت ریسک ها که برای برنامه ریزی چگونگی مقابله و مدیریت ریسک ضروری است، تعیین میگردد.

همچنین با در نظر گرفتن منابع محدود پروژه ها، از منابع در دسترس باید به صورت هدفمند و بهینه در راستای مقابله با ریسک های اولویت بالا استفاده کرد.

 

 

ورودی های تجزیه و تحلیل ریسک پروژه عبارتند از:

برنامه ریزی مدیریت ریسک (این مرحله باید طبق برنامه طرح مدیریت ریسک انجام گیرد.)

– لیست ریک ها

– پیش فرض ها و محدودیت ها

– اطلاعات پروژه های مشابه

– تجربه مدیران

– اهداف، نیاز ها و اسکوپ پروژه (این مرحله برای تعیین تاثیر ریسک ها بسیار مهم است.)

– زمان بندی پروژه (جهت تعیین فوریت رسیدگی به ریسک)

 

 

خروجی های تجزیه و تحلیل ریسک پروژه:

– نتایج مستقیم تجزیه و تحلیل برای ریسک ها (تجزیه و تحلیل تاثیرات ، احتمال وقوع ریسک ، زمان وقوع ریسک)

 

– کلاس بندی ریسک ها به حوزه های مختلف تاثیر

فرآیند کلاس بندی، ریسک های پروژه را طبق حوزه هایی که ریسک بر آنها تاثیر مستقیم دارد تقسیم بندی میکند که به جهت تخصیص بودجه مناسب به حوزه مربوطه برای پروژه های بزرگ مهم است.

 

– اولویت بندی ریسک ها

این اولویت بندی طبق نتایج تجزیه و تحلیل احتمال وقوع، تاثیرات احتمالی، زمان وقوع و … انجام میگیرد.

این مسئله یک عامل تعیین کننده در برنامه ریزی برای مقابله با ریسک و تخصیص منابع و زمان برای ریسک ها است.

 

– لیست ریسک هایی که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرند.

برنامه ریزی برای کلیه ریسک های تشخیص داده شده در فرآیند تشخیص ریسک پروژه نه عملیاتی بوده و نه پیشنهاد میگردد.

اختصاص منابع خارج از عرف و بدون حساب، خود میتواند عامل به وجود آورنده ریسک باشد.

در نتیجه برنامه ریزی مقابله با ریسک باید فقط تعداد محدودی از ریسک ها را طبق اولویت بندی پوشش دهد.

 

معمولاً خروجی مرحله آخر، تقسیم ریسک ها به دو قسمت عمده زیر است:

1- ریسک هایی که احتیاج به برنامه ریزی فوری دارند

2- ریسک هایی که باید از آنها آگاه بود.

این مورد شامل ریسک هایی میشود که تاثیرات آنها در مرحله تجزیه و تحلیل ریسک، کم تشخیص داده شده است ولی پتانسیل خطرناک شدن را دارند و در نتیجه باید از آنها آگاه بود تا در مراحل بعدی پروژه مجدداً مورد بازنگری واقع شوند.